Algemene Voorwaarden

Maya Kanhai

Offemweg 20A

2201 HD NOORDWIJK

 

Algemene voorwaarden voor sessies, workshops, trainingen en cursussen

 

Algemeen

Deelname aan sessies, workshops, trainingen of cursussen betekent dat je akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden.

Sessies, workshops, trainingen of cursussen van Access Consciousness®, Jikiden Reiki®, Living your ROAR® of Theta Healing zijn geen reguliere therapie of geneeswijze en vervangen niet de reguliere medische behandeling door een arts of andere medisch deskundige.

Aanmelding

Je kunt je voor trainingen aanmelden via het inschrijfformulier. Deze kun je telefonisch of via de mail aanvragen. Gelieve hierbij aan te geven of er sprake is van lichamelijke en/of psychische klachten en bijzonderheden, zodat hiermee rekening kan worden gehouden tijdens de training. Zo nodig zal er vooraf een gesprek worden gepland om bijzonderheden nader te bespreken. Voor individuele sessies kun je telefonisch een afspraak maken.

Cursusgeld

Het cursusgeld staat vermeld op de website en dient vooraf te worden betaald.

Betalingen

De inschrijving of boeking is pas definitief als de betaling uiterlijk voor de eerste les is voldaan, tenzij anders afgesproken. Deze kan contant betaald of overgemaakt worden of voldaan via een betaalverzoek.

 

Annulering

Indien je door onvoorziene omstandigheden niet in staat bent een sessie, cursus of training te volgen, dan dien je dat tenminste 24 uur voor aanvang te melden. Bij annuleren binnen 24 uur voor aanvang wordt 10% van de kosten in rekening gebracht.

Mocht de coach/facilitator/practitioner/trainer onverhoopt niet in staat zijn een training of workshop te verzorgen, dan wordt je hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

Ongevallen en aansprakelijkheid:

Disclaimer:

De coach/facilitator/practitioner/trainer is niet aansprakelijk voor de (veranderingen in) gezondheid en welzijn van de client/cursist in het algemeen of tijdens de cursus/training of sessie in het bijzonder.

De client/cursist zal de coach/facilitator/practitioner/trainer op de hoogte houden van belangrijke ontwikkelingen in zijn/haar gezondheid en welzijn en bij enige twijfel over het volgen van de training, cursus of workshop, dit vooraf melden.

De coach/facilitator/practitioner/trainer is niet aansprakelijk voor blessures en/of lichamelijk letsel. Bij (ernstige) lichamelijke klachten is het raadzaam eerst met een arts te overleggen of beoefening tot de mogelijkheden behoort.

 

       

Algemene voorwaarden voor de Access Bars® en Bodyprocess; Jikiden Reiki®; ROAR-Cage sessies en ThetaHealing® sessies

 

Definities

 

Artikel 1

 

 1. Personal coach/facilitator/practitioner/trainer
 2. Cliënt.
 3. Behandeling/Sessie
 4. Overeenkomst.

*Maya Kanhai

*de wederpartij van Maya Kanhai

diverse behandelingen gebaseerd op de methodes en technieken van Access Consciousness®, Jikiden Reiki®, Living your ROAR© en Theta Healing.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Op alle overeenkomsten tussen de personal coach/facilitator/ practitioner/trainer enerzijds en de cliënt anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere Algemene Voorwaarden, uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
 2. Acceptatie van een (prijs)afspraak c.q. het op andere wijze tot stand komen en/of voortzetten van een overeenkomst houdt in, dat de cliënt de toepassing van de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de cliënt.
 3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien deze schriftelijk door de personal coach/facilitator/practitioner/trainer zijn bevestigd. In dit geval blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

Artikel 3. Totstandkoming en wijziging overeenkomst

 1. Een overeenkomst tussen de coach/facilitator/practitioner/trainer en de cliënt komt tot stand door een schriftelijke acceptatie van de (prijs)afspraak door de cliënt of een mondelinge bevestiging hiervan.
 2. Indien een acceptatie van een prijsopgave voorbehouden en/of wijzigingen van de zijde van de cliënt inhoudt, komt de overeenkomst pas tot stand nadat de coach/facilitator/practitioner/trainer schriftelijk heeft ingestemd met deze voorbehouden en/of wijzigingen.
 3. Wijzigingen van, dan wel aanvullingen op de overeenkomst komen slechts tot stand, nadat beide partijen deze mondeling en/of schriftelijk hebben bevestigd.

Artikel 4. Duur van de overeenkomst en ontbinding

 1. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van één behandeling/sessie, cursus, training of workshop. Na afloop van een behandeling/sessie kan de overeenkomst in overleg tussen beide partijen worden verlengd.
 2. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang per aangetekende brief te ontbinden indien:

De wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige aard of betekenis (geringe betekenis) is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen.

Voordat de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming.

 Artikel 5. Annulering

 

 1. Annulering van een afspraak dient uiterlijk 24 uur vóór het afgesproken tijdstip te geschieden.
 2. Voor annulering van behandelingen gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

Bij annulering tot 24 uur voor aanvang van een behandeling is de cliënt geen kosten verschuldigd.

De coach/facilitator/practitioner/trainer is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen voor wat betreft de datum en het tijdstip. De coach/facilitator/practitioner/trainer zal dit naar vermogen uiterlijk 48 uur vóór het afgesproken tijdstip aan cliënt kenbaar maken.

Cliënt heeft te allen tijde het recht de afspraak bij een wijziging door de coach/facilitator/practitioner/trainer te annuleren, zonder dat cliënt hiervoor kosten aan de coach/facilitator/practitioner/trainer verschuldigd is.

Artikel 6. Geheimhouding en inzagerecht

 1. De coach/facilitator/practitioner/trainer zal alle informatie betreffende de cliënt die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover coach/facilitator/practitioner/trainer daartoe wettelijk verplicht is en/of hiervoor van de cliënt schriftelijke toestemming heeft verkregen.
 2. De coach/facilitator/practitioner/trainer zal een geheimhoudingsplicht, zoals beschreven in lid 1, opleggen aan haar medewerkers en aan eventueel ingeschakelde derden.

Artikel 7. Tarieven

 1. De tarieven voor behandelingen zijn gebaseerd op de meest recente tarievenlijst en/of worden vermeld bij het afsluiten van de overeenkomst.

Artikel 8. Betaling en facturering

 1. Betaling voor een behandeling/sessie dient direct na de voltooiing hiervan contant of per bank te worden voldaan. Op verzoek van de cliënt kan een kwitantie worden verstrekt.
 2. Tenzij mondeling of schriftelijk anders overeengekomen, dient de cliënt de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum zonder enig beroep op verrekening aan de coach/facilitator/practitioner/trainer te betalen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. Bij de uitvoering van de behandeling/sessie door de coach/facilitator/practitioner/trainer is sprake van een inspanningsverplichting.
 2. De coach/facilitator/practitioner/trainer geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af, noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties, die zich tijdens, dan wel na de uitvoering van haar behandeling(en)/sessie(s) bij de cliënt voordoen, welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de coach/facilitator/practitioner/trainer. De coach/facilitator/ practitioner/trainer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
 3. De coach/facilitator/practitioner/trainer is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de cliënt de door de coach/facilitator/practitioner/trainer mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
 4. De aansprakelijkheid van de coach/facilitator/practitioner/trainer voor schade voortvloeiend uit de door haar verrichte diensten, is beperkt tot maximaal de kosten van een behandeling.
 5. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van de coach/facilitator/practitioner/trainer beperkt tot het bedrag dat in rekening is gebracht aan de cliënt.
 6. De cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij de coach/facilitator/practitioner/trainer aansprakelijk wil stellen.

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de dienstverlening door de coach/facilitator/practitioner/trainer is het Nederlands recht van toepassing.
 2. In geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de dienstverlening door de coach/facilitator/practitioner/trainer die tot de competentie van de rechtbank behoren, is uitsluitend de Rechtbank in Den Haag bevoegd.

Noordwijk, 1 juni 2020

Maya Kanhai, Offemweg 20A

2201 HD Noordwijk

 

Geheimhouding

Ik verplicht mij tot geheimhouding en er zal nimmer vertrouwelijke informatie worden gedeeld met anderen.  

Deze geheimhoudingsverplichting geldt niet indien:

 • Ik verplicht wordt tot openbaarmaking op grond van de wet of een bindende uitspraak van de rechter of overheidsorgaan;
 • de informatie algemeen bekend wordt.